Algemene voorwaarden

Omdat STEM-imc van duidelijkheid houdt

 
 
U kunt de algemene voorwaarden onder aan deze pagina als PDF downloadenVoorburg, 1 januari 2020

 

Inschrijven

 

 •  1. Inschrijven voor opleidingen/trainingen, workshops of andere activiteiten kan uitsluitend
  via de inschrijfmogelijkheid waarnaar bij het betreffende programma verwezen wordt.
 • 2. Door inzending van het inschrijfformulier of het online aanmeldingsformulier voor deelname aan een
  activiteit van STEM Industrial Marketing Centre, verklaar je tevens kennis te hebben genomen van de
  voorwaarden voor deelname, de betalingscondities alsmede de voorwaarden voor annulering.
  •  3. Door het invullen en versturen van een aanmeld-/inschrijfformulier komt een overeenkomst tot stand
   tussen de op het formulier vermelde persoon/rechtspersoon, welke wordt bekrachtigd door
   een – al dan niet automatisch gegenereerde – bevestiging door STEM.
  •  4. Annulering van een inschrijving voordat de opleiding/training, workshop, seminar, masterclass e.d. aanvangt,
    geschiedt door middel van een schriftelijke/e-mail mededeling aan contact@stem-imc.com.
    Tenzij anders aangegeven, dient bedoelde kennisgeving uiterlijk vier (4) weken voor de startdatum
   van het betreffende programma door STEM te zijn ontvangen. Bij annulering binnen vier weken (28 dagen) voor aanvang
    van een programma zijn wij genoodzaakt om het onderstaande percentage van de kosten van een programma
   in rekening te brengen bij ontvangst hiervan: – tussen 2 en 4 weken voor aanvang: 50% – minder dan 2 weken
   voor aanvang: 100% Wij bieden echter de mogelijkheid bij aanvang van alle programma’s om een vervanger te sturen voor
    de desbetreffende workshop of opleiding/training
  • 5. Bij enkele programma’s hanteren we een no-show fee. Deze staat vermeld bij de betreffende activiteit.
  • 6. Annulering door een deelnemer tijdens de opleiding/training, workshop e.d. geeft geen recht op restitutie
   van de kosten voor het nog niet gevolgde deel van een programma.
  • 7. Het is eveneens niet mogelijk dat een deelnemer zich tijdens een lopend programma laat vervangen.
  • 8. STEM behoudt zich het recht voor de opleiding/training of workshop te annuleren bij een te beperkt aantal
   inschrijvingen en/of deze te verzetten naar een andere datum.
 De bijeenkomsten/lessen
 • 1. De plaatsen waar en de data waarop de diverse lessen/bijeenkomst plaatsvinden, staan vermeld op
  de desbetreffende webpagina’s en flyers of worden uiterlijk een week voorafgaand aan
  de bijeenkomst aan de deelnemers doorgegeven.
 • 2. STEM behoudt zich het recht voor de cursusdata en –locatie te wijzigen. In voorkomende gevallen
   kan dit ook tijdens een lopend programma gebeuren.
 •  3. STEM behoudt zich eveneens het recht voor om wijzingen aan te brengen in de opzet en de
  inhoud van de opleiding/training of workshop. Inschrijvings-, deelname- en betalingsvoorwaarden.

 

Deelname, verhindering en inhaalregeling
 • 1. De deelnemer onderschrijft dat het succes van de opleiding/training, workshop, seminar, et cetera onder meer afhangt
   van de participatie van de deelnemer zelf en verklaart haar/zijn werkzaamheden zo te plannen dat
   minimaal 85% van alle geplande bijeenkomsten wordt bijgewoond. Tevens verklaart de deelnemer
   zich volledig in te zetten om alle opdrachten ter voorbereiding te lezen, te maken en eventueel in te sturen.
 • 2. Bij tussentijdse verhindering bij een meerdaags programma bieden wij de mogelijkheid om tijdens een eerstvolgende
   opleiding/training of workshop het gemiste onderdeel in te halen. Dit onder voorbehoud van doorgang
   van de betreffende workshop, opleiding/training of het onderdeel hiervan en onder de volgende condities:

  > De arrangementskosten en – indien van toepassing – de kosten voor hotelovernachtingen zijn onderdeel van
   bindende afspraken met de betreffende locaties. Hierover vindt geen restitutie plaats indien deze zijn
  inbegrepen in de prijs van het betreffende programma.
  > Administratie- en arrangementskosten en/of kosten voor hotelovernachtingen
   voor het inhaalprogramma worden als volgt doorberekend:
  Per dagdeel € 90, — (excl. BTW) Per overnachting € 190,– (excl. BTW)
  >Voor verhinderingen welke uiterlijk 28 dagen voor aanvang van het betreffende
  onderdeel schriftelijk bij ons zijn gemeld, wordt bij gebruikmaking van de inhaalregeling 50%
   van bovengenoemde kosten in rekening gebracht.
  > De kosten die verband houden met het inhalen van één of meer programmaonderdelen
  dienen voor aanvang hiervan te worden voldaan.

 

Betalingsvoorwaarden
 • 1. De kosten van de opleiding/training, workshop, seminar of masterclass e.d. staan
  vermeld op de desbetreffende webpagina’s en flyers.
 • 2. De kosten voor deelname is inclusief de kosten voor het aangegeven dagarrangement,
  echter exclusief de kosten voor diners, overnachtingen en ontbijt, tenzij anders vermeld.
 • 3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 • 4. Bij inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de opleiding/training/workshop dient
   het verschuldigde factuurbedrag per omgaande voldaan te worden.
 •  5. Je bent gerechtigd deel te nemen aan het programma waarvoor je inschrijft
  nadat wij de betaling voor jouw deelname ontvangen hebben.
 • 6. Eventuele kosten voor consumpties aan de bar, gebruik telefoon, andere hotelfaciliteiten
   en dergelijke buiten het arrangement, komen voor rekening van de betreffende deelnemer.
  Deze kosten worden bij het uitchecken door het hotel met de deelnemer verrekend.

 

Auteurs- en eigendomsrecht op lesmateriaal

 

 

Na afloop van de opleiding/training, workshop, seminar, masterclass of ander type bijeenkomst van STEM,
is het verkregen cursusmateriaal eigendom van de deelnemer. STEM behoudt de auteursrechten
op de door haar samengestelde en verstrekte materialen en leermiddelen.
De leermiddelen/materialen zijn niet in de handel verkrijgbaar en uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan onze opleidingen/trainingen/workshops etc.. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen,
mag niets uit deze leermiddelen/materialen worden verveelvoudigd en/of openbaar
worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van STEM.